Solińskie Widoki

Zapierają dech w piesiach

Solińskie Widoki

Zapierają dech w piesiach

Tarasy nad Soliną

Regulamin Ośrodka

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 2. Pobyt dzieci na placu zabaw dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa ich czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i ośrodka, a także zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad.
 3. Doba w domku trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00.
 4. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie domku oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca przed opuszczeniem ośrodka , zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 6. Zarząd ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 7. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości rusztu oraz sprzętu po zakończonym grillowaniu. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku.
 8. W przypadku odwołania rezerwacji w krótszym terminie niż 60 dni przed przyjazdem zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
 10. W domku obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Cisza nocna trwa od godz. 22.00 do 6.00.
 12. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np. przerwy w dostawie prądu bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi.
 13. Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja śmieci. ( szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier,
  odpady biodegradalne, a także pozostałe odpady nie podlegające segregacji) W przypadku nie
  segregowania odpadów zostanie naliczona kara z kaucji.
 14. Klient ośrodka przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom oraz sprzątać po nim nieczystości. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztu.

Lokalizacja i dojazd

© tarasynadsolina.pl – wszelkie prawa zastrzeżone

tel: +48 533 355 051